17 januari 2022

Activiteitenbesluit voor opslag propaan

gasfles

Wil je aan de slag met propaan? Dan werk je met een gevaarlijke stof. Niet zo vreemd, want het gas is uiterst brandgevaarlijk en door de hoge druk ook nog eens zeer explosief. Om jou, jouw personeel en de omgeving te beschermen, heeft de overheid het Activiteitenbesluit opgesteld. Hierin staan enkele regelingen opgenomen over het opslaan van propaan in tanks. De milieuspecialisten van de organisatie Indapp vertellen je er in deze blog meer over.

Voorwaarden

Het Activiteitenbesluit geldt niet voor alle varianten van propaanopslag. De regeling is enkel relevant wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Op het terrein staan maximaal twee tanks; De tanks hebben elk een maximale inhoud van 13 m3; De inhoud wordt enkel in gasvorm aan de tank onttrokken. Voldoet jouw bedrijf niet aan de bovenstaande voorwaarden? Maar wordt er op het terrein wel propaangas opgeslagen? Dan gelden er andere regelingen. In dat geval worden de veiligheidsafstanden bijvoorbeeld apart in de omgevingsvergunning opgenomen. Is de inhoud van een tank groter dan 13 m3? Dan treedt het Besluit externe veiligheid inrichtingen in werking.

Afstand tot externe objecten

Het opslaan van propaan brengt de nodige risico’s met zich mee. Brand. Explosies. Daarom zijn er – zoals te lezen in het Activiteitenbesluit – enkele veiligheidsafstanden opgesteld.

Tanks tot 5 m3

Voor tanks met minder dan 5 m3 inhoud zijn er drie minimale afstanden vastgelegd. Welke afstand van toepassing is, is afhankelijk van de situatie. Wordt de tank minimaal een keer per vijf jaar bevoorraad? Dan geldt er een afstand van op zijn minst 10 meter ten opzichte van kwetsbare objecten. Gebeurt dit minder vaak dan wordt deze afstand verdubbeld. Er geldt een uitzondering voor gebouwen, waarin minderjarigen, ouderen, zieken of grote aantallen mensen worden gehuisvest. Hierbij wordt een afstand van 25 meter aangehouden.

Tanks vanaf 5 m3

Onder het Activiteitenbesluit vallen tanks met een capaciteit tot 13 m3. Voldoet jouw tank aan deze voorwaarde, maar heeft deze een grotere inhoud dan 5 m3? Dan gelden voor jou de volgende afstanden. Bij een bevoorrading frequenter dan eens in de vijf jaar, dient er 15 meter afstand te worden gehouden. Bij minder dan vijf jaar is er sprake van minimaal 25 meter. Wanneer er in de nabije omgeving gebouwen met minderjarigen, ouderen, zieken of grote aantallen mensen staan, geldt er een afstand van minimaal 50 meter.